+36 (72) 511-355 +36 30 817 0291 info@newwest.hu

Kockázatcsökkentő javaslatok üres vagy csökkentett jelenléttel működő telephelyek, épületek vagyonvédelmére

A koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedéseknek köszönhetően számos cégnél, legyen az kis, közép vagy nagyvállalat, szünetel, vagy kisebb intenzitással folyik a termelés, megszűnt vagy részleges a szolgál­tatás.

Emiatt épületek, telephelyek részlegesen vagy teljesen üresek. Az köztudott, hogy az olyan veszélyek, mint például a tűz, a vandalizmus, a csővezetéktörés megsokszorozódnak, ha az épület üressé válik.

MINDEZ MIÉRT?

Jellemzően csökken a napi karbantartási tevékenység, kevesebb munkavállaló tartózkodik a telephelyeken, sok esetben nem észlelik azonnal a kár bekövetkeztét, és akár hosszabb idő, napok is eltelhetnek, hogy nem kezdődik meg a kárenyhítés, kárelhárítás.

A cégért felelős tulajdonosként, vezetőként mindezeket figyelembe véve fontos, hogy kiegészítő, megelőző intézkedéseket tegyen, amikor véglegessé válik, hogy az ingatlan üres lesz rövidebb vagy hosszabb időszak­ra. Az alábbiakban összegyűjtöttünk a nemzetközi szabványoknak is megfelelő néhány gyakorlati tanácsot.

Kockázatcsökkentő javaslataink útmutatásul kívánnak szolgálni a felügyelet nélkül maradó vagy csökkentett felügyeletű vagyontárgyak megóvására. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ezek a javaslatok nem helyet­tesítik a vagyontárgyakra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződésben foglalt feltételeket, különösen azokat nem, amelyek a vagyontárgyak megóvására vonatkoznak, minden esetben a biztosítási feltételekben foglal­tak az irányadóak.

Megváltozott körülmények! Védje vagyontárgyait fokozottan!

Vagyonvédelem

• Intézkedjen a telephely, épület összes külső nyílászárójának ellenőrzéséről, hogy megfelelő-e az állapota és a zárszerkezete megfelelően működik-e, valamint zárják be mindegyiket. Abban az esetben, ha az épület teljes lezárása mellet döntenek, és ennek megfelelően az épületben egyáltalán nem tartózkodik személyzet, akkor javasoljuk a vészkijáratokat is – amennyiben azt vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések lehetővé teszik – bezárni, hogy ne lehessen bejutni rajtuk.

• Ellenőrizzék a telephely, épület bezárásakor az összes behatolási pontot, és az ellenőrzést ismételjék meg, ha lehet napi, de legalább heti rendszerességgel. A bejárati ajtók mellett ne feledkezzenek meg az abla­kok, a tető-kibúvó illetve hő- és füstelvezető nyílások, továbbá a rácsok és kapuk ellenőrzéséről sem.

• Gondolja át a szabadban tárolt vagyontárgyak védelmét. Amennyiben megvalósítható, vigyék zárt helyre, vagy gondoskodjanak a megfelelő lefedéséről. Javasolt a telephely sötétedés utáni megvilágítása is. A kerítéssel körbevett felügyelet nélküli területek kapuit is zárja be.

• Tárolják a leállított gépjárművek kulcsait egy meghatározott, lezárt helyen. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a járművekkel gyorsan el lehessen hagyni a területet, ha például egy esetlegesen bekövetkező tűze­setnél a járművek gátolják a tűzoltóság munkáját.

• Használjanak elektronikai behatolás-jelző rendszert, melynek elemei például kamera rendszer, infraso­rompók, nyitásérzékelők, mozgásérzékelők. Javasoljuk a biztosított vagyontárgyak minimális, csapda­szerű térvédelmét, azaz az éles üzemmódú elektronikus jelzőrendszer felügyelje a veszélyeztetett tárgyak minden megközelítési útvonalát. Továbbá javasoljuk a kamerarendszer és az elektronikus jelzőrendszer vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatóhoz történő bekötését, amely diszpécserközpontja napi 24 órás üzemeltetésén túl kivonuló szolgálatot is biztosít.

Tűzvédelem

• Ellenőrizze, szükség esetén aktualizálja a telephely biztonságával kapcsolatos dokumentumokat pl. a tűz­védelmi szabályzatot.

• Intézkedjen, hogy ellenőrizzék valamennyi tűzvédelmi célú berendezését – például tűzjelző rendszer, tűz­csapok, hő- és füstelvezetők – és a sprinkler rendszer teljes körű működő képességét. Törekedjenek a sprinkler rendszer működésben tartására, meggyőződve arról, hogy a sprinkler vízellátó rendszere „au­tomatikus indítás” állapotban legyen. Ha külső hőmérséklet csökkenése miatt fennáll a fagyveszély, úgy gondoskodjanak megfelelő épületfűtésről, amely képes megakadályozni a sprinkler rendszer, oltóvíz-, szociális- és technológia vízhálózat elfagyását. Ha fagyveszély esetén nem kivitelezhető az épület kifűté­se, akkor át kell alakítani a sprinklert „hideg-időjárási üzemmódra”.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs az egyik telephelyen sem olyan folyamat (pl. karbantartás) az üzem­bezárás idején, mely az oltórendszerek hatékonyságát csökkenti.

• Intézkedjen róla, hogy a szabadtéri tárolási helyeken a tűzcsapok könnyen megközelíthetőek legyenek. Ezért a tűzcsapok környezetét mindig szabadon kell hagyni, megtisztítani a növényzettől és más éghető anyagoktól és a használatukat akadályozó dolgoktól.

Karbantartás

• Intézkedjen az épület külső felületének és az ahhoz kapcsolódó külső tereknek a karbantartásáról. Javít­tassa ki a betörött ablaküvegezéseket, esetleg takarják be falemezzel, továbbá ne feledkezzen meg az ajtók karbantartásáról sem.

• A nagy kockázatot jelentő tevékenységeket, mint például az „alkalmi tűzveszélyes tevékenységet” kerül­jék el, vagy alacsonyabb kockázatú alternatívákkal helyettesítsék. Ha szükséges az „alkalmi tűzveszélyes tevékenység” végzése, úgy az erre vonatkozó biztonsági előírásokat fokozottan be kell tartani, különös tekintettel az utóellenőrzésre.

Biztonsági előírások alkalmi tűzveszélyes tevékenység (ATVT) végzése esetén:

a) Az alkalmi tűzveszélyes tevékenységet (ATVT) lehetőleg kerüljük el éghető anyagú szendvics paneles he­lyiségekben.

b) Írásos szabályzatba foglalt eljárás vonatkozzon az ATVT-re, melyet minden alkalmi tűzveszélyes tevékeny­ség végzésénél kötelezően kell alkalmazni.

c) Az ATVT munkaterületétől 10m távolságon belül nem lehetnek éghető anyagok. Amennyiben ez nem le­hetséges, akkor tűzálló anyagú paravánt kell helyezni az ATVT munkaterülete és az éghető anyagok közé.

d) Extra kézi oltókészüléket szükséges tartani az ATVT területén, azaz olyat mely nem része az épület OTSZ szerint számított oltókészülék mennyiségének.

e) Szükséges az ATVT helyszínéről, jellegéről és idejéről előzetesen tájékoztatni a létesítmény tűzvédelemért felelős személyt/szervezetet.

f) Folyamatos megfigyelése szükséges az ATVT területének a munka befejezést követő legalább egy órá­ban.

g) További egy óra elteltével egy helyszíni bejárás során szükséges ismét ellenőrizni a területet.

h) Az ATVT engedélyének egy példányát/másolatát szükséges a telephelyi őrszolgálatnak adni, azért hogy a telephelyi őrjáratok a normál őrjáratoknál megszokottól gyakrabban történjenek az ATVT által érintett területeken – azaz a munkavégzés és az azzal minden térirányban szomszédos terekben/ helyiségekben/épületszinteken.

i) Egy adott ATVT-re vonatkozó engedély csak egy műszakra terjedjen ki és ne legyen meghosszabbítható – azaz a következő műszakban ugyanarra a munkára is új engedély legyen kiállítva.

Raktározás

• Javasoljuk, hogy a lehetőségekhez mérten áramtalanítsák a raktárhelyiségeket, valamint minimalizálják az adott területre belépni jogosult dolgozók létszámát.

• A készleteket lehetőleg a padozattól minimum 12 cm magasan helyezzék el, a tárolandó anyag sajátossá­gainak megfelelően.

Munkavállalók

• Aktualizálja valamennyi kockázatelemzését és a munkavédelmi utasításokat, így például az egyedül – fel­ügyelet nélkül – végzett munkákra vonatkozót, ez vonatkozik a tűzvédelem/tűzmegelőzés terén képzett munkaerőre is, akik tudják, hogy milyen szükséges intézkedéseket kell megtenni egy esetlegesen bekö­vetkező kár esetén.

• Intézkedjen arról, hogy csökkentett létszám esetén a saját munkavállalók és az építés/kivitelezés/szerelés munkát végző „külsős” dolgozók ne kezdjenek olyan új munkafolyamatba, amelyekkel kapcsolatban nem kaptak megfelelő kiképzést, pl. magasban végzett munka, gépek kezelése.

Értékek kezelése

• A vállalat szempontjából értékes papír vagy digitális hordozón tárolt dokumentumokat – pl. szerződések, tervrajzok – tartsák tűzálló lemezszekrényben, értéktárolóban.

• Készítsenek másolatot és azokat egy másik telephelyen, épületben, vagy legalább másik tűzszakaszban tárolják.

Hulladékkezelés

• Tartsa ellenőrzése alatt a hulladék képződés mértékét és folyamatát.

• Ne tárolja a hulladékgyűjtő konténereket, gyűjtőedényeket, valamint az éghető anyagokat közvetlenül az épület mellett vagy az előtető alatt.

• Intézkedjen róla, hogy legyen valamennyi hulladéktartó kiürítve és az épületektől biztonságos távolságra, legalább 10méterre elhelyezve. Amennyiben nem lehetséges a 10méteres szabad távolság biztosítása, akkor zárható fedéllel kell ellátni a hulladéktárolókat.

Árvíz

• Amennyiben árvíz által veszélyeztetett területen van a telephely, javasoljuk, hogy ellenőrizze az árvíz koc­kázatra kidolgozott terv meglétét, illetve azt, hogy van-e olyan felelős személy, aki kiképzett az adott telephelyi árvízvédelmi terv alkalmazására.

Forrás: Generali Biztosító